Apokalipsa o globalizacji

Apokalipsa o globalizacji

Wszystko wskazuje na to, że świat zmierza w kierunku wypełnienia się przepowiedni proroczych, zapowiadających fakt jednoczenia się świata. Na razie procesy te przedstawia się jako korzystne dla całej ludzkości. Z księgi Apokalipsy wynika jednak, że jednoczący się świat w pewnym momencie wystąpi przeciwko powracającemu na ziemię Chrystusowi i jego wyznawcom. 

Na tle globalizacji szczególnego znaczenia nabierają proroctwa Objawienia Jana dotyczące ostatnich wydarzeń, poprzedzających powrót Jezusa. Wiele fragmentów tej księgi w sposób niedwuznaczny sugeruje, że wydarzenie to będzie poprzedzone pewnymi zjawiskami o charakterze globalnym i to nie tylko w świecie przyrodniczym, ale również w sferze religijnej i społeczno-gospodarczo-politycznej. Między innymi będą to zjawiska o charakterze wyraźnie zjednoczeniowym. 13 rozdział tej księgi, w symbolicznej formie zwierzęcia, zapowiada pojawienie się potęgi (państwa), które sprawi, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pewnej innej przeciwnej Bogu, potędze, o której mowa w tym rozdziale w wersetach 3 i 8. Państwo to będzie zwodziło i namawiało mieszkańców ziemi do realizacji jego bluźnierczych zamierzeń (werset 14). W tym celu posunie się do szantażu ekonomicznego: kto mu się nie podporządkuje nie będzie mógł "kupować ani sprzedawać" (werset 17). Tego typu działań nie można byłoby przeprowadzić, gdyby świat nie był połączony w jedną globalną sieć telekomunikacyjną i finansowo-handlową, z możliwością elektronicznej kontroli nawet najmniejszych transakcji finansowych (co już w dużej mierze ma miejsce). 

Jednocześnie zapowiedzi oddawania jakiejś potędze pokłonu przez wszystkich mieszkańców ziemi (werset 8) i podziwiania jej przez całą ziemię (werset 3) wskazują na pojawienie się jakichś form religijnego zjednoczenia ludzkości. Niestety, w bluźnierczym buncie przeciwko Bogu i Jego ludowi. 

17 rozdział Apokalipsy wspomina tajemniczych 10 królów, którzy będą ,,jednej myśli" (werset 13) i ,,jednomyślnie" oddadzą władzę wspomnianej wyżej potędze, której pokłoni się cała ziemia. Potęga ta nosi symboliczne miano Babilonu. Wskazuje to na pojawienie się globalnych tendencji zjednoczeniowych o charakterze politycznym. 

18 rozdział ukazuje wizję olbrzymiego kryzysu gospodarczo-ekonomicznego związanego z upadkiem symbolicznego Babilonu. Wyraźnie widać w nim jednoczesny upadek międzynarodowego handlu, przemysłu, transportu i finansów. Nie byłoby to możliwe bez zjawiska globalizacji, które czyni z nich zespół naczyń połączonych. Gdy upadnie jedno, upadną wszystkie. 

Oczywiście nie należy być dogmatycznym i z góry podawać szczegółową wykładnię tego apokaliptycznego proroctwa. Lepiej poczekać na rozwój wydarzeń. Jednakże nie można zaprzeczyć, że Biblia zapowiada pewne zjednoczeniowe procesy o charakterze globalnym, zachodzące na różnych płaszczyznach i poprzedzające powrót Jezusa Chrystusa. 

Patrz też:  Cel grupy Bilderberg