24 Starców w Apokalipsie

24 Starców w Apokalipsie

Objawienie św Jana przedstawia dwie koalicje w czasie zrzucania na świat plag. Pierwsi to królowie ziemi zgromadzeni przez Smoka, Bestię z Morza i Fałszywego Proroka, aby wyniszczyć lud Boży. Druga to królowie ze wschodu, którzy przychodzą ze wschodu z Chrystusem. Autor Apokalipsy używając terminu wschód kieruje naszą uwagę na tron Boży. Wschód w liczbie mnogiej gr. anatole odnosi się do geograficznego kierunku, zaś w pojedzyńczej do astronomicznego niebiańskiego wschodu. W Apokalipsie zarówno przy aniele wstępującym od wschodu słońca z pieczęcią Bożą (Ap.7:2), jak i przy królach ze wschodu (Ap.16:12) występuje liczba pojedyncza, wskazując na kosmiczny wschód. Z tego niebiańskiego wschodu w czasach nowotestamentowych przybył Mesjasz (Mt.2:2). 

Prawdopodobnie królowie ze wschodu odnoszą się do tajemniczej rady 24 Starców, którzy znajdują się wokół tronu Bożego. Złote korony oraz trony, na jakich zasiadają Starcy sugerują władzę i autorytet. Ich tytuł z greckiego prezbyteroi nie odnosi się w języku greckim do wieku, lecz do funkcji reprezentatywnej. Na głowach Starców są ,,złote korony" (Ap.4:4), które Biblia obiecuje wszystkim zbawionym, ale dopiero po zmartwychwstaniu (2 Tym.4:8). Starcy zaś mają je na głowach na długo przedtem. Starcy mają w swych rękach czasze pełne modlitw świętych, wykonują posługę, która nie może być udziałem ludzi. W scenie ukazującej zbawionych wokół tronu Bożego, Starcy stanowią grupę wyodrębnioną od ludzi (Ap.7:9). Stoją oni po stronie istot niebiańskich (Ap.14:3). Większość teologów skłania się do hipotezy, że Starcy to istoty niebiańskie. Liczba 24 odnosząca się do Starców, to liczba związana z niebiańskim rządem i nabożeństwem, którego ziemska świątynia w Izraelu była jedynie kopią. Liczba 24 była uważana na Bliskim Wschodzie za liczbę kosmosu. Wierzono, że wszechświat jest rządzony i sądzony przez 24 władców. Wydawać się może, że autor Apokalipsy zna ten pogląd i ukazuje w centrum kosmosu tron Boży, a wokół niego przedstawicieli całego stworzenia, począwszy od 4 cherubinów i 24 Starców. 

Apokalipsa 24 Starców nazywa prezbiterami. Termin prezbiter ,,starszy" nie odnosił się do wieku, lecz lecz do funkcji związanej z autorytetem i władzą, co stanowi kolejną nić wiążącą 24 Starców z królami z kosmicznego wschodu. Według księgi Hioba (1:6,2:1) w Radzie Jahwe zasiadają Synowie Boży (hebr. beni Elohim). W Psalmach czytamy, że owi synowie Boży biorą udział w niebiańskim zgromadzeniu. W Księdze Hioba jest napisane, że beni Elohim radowali się, gdy Bóg tworzył życie na ziemi. 

Powyższe słowa wskazują na to, że wszechświat jest zamieszkały. Potwierdza to również apostoł Paweł, który w liście do Efezjan mówi zarówno o zorganizowanych światach w niebie (Ef.3:10), jak o tym, że Bóg jest ojcem każdego narodu w niebie i na ziemi. 

Według zwolenników teorii spiskowych i zjawiska ufo najbardziej rozwinięte cywilizacje pozaziemskie tworzą tzw. federacje miedzygalaktyczną i razem sprawują władzę we wszechświecie. Jeśli nie potrafimy sobie tego wyobrazić zachęcam do przeczytania ,,Księgi Urantii" powstała ona na bazie przekazów ezoterycznych, nie trzeba w nie wierzyć, ale osobiście mi pozwoliła na wyobrażenie sobie niebiańskiego porządku we wszechświecie.