Prześladowania chrześcijan w czasach końca w wizjach Ellen G. White

 W Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale zapowiedziane są znaki tuż  przed Powtórnym Przyjściem Chrystusa: Gdy Jezus szedł po wyjściu ze świątyni, podeszli do Niego uczniowie, aby Mu pokazać budowle świątyni. Lecz On rzekł do nich: ?Widzicie to wszystko? Zaprawdę, powiadam wam, nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie był zwalony?. A gdy siedział na Górze Oliwnej, podeszli do Niego uczniowie i pytali na osobności: ?Powiedz nam, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata??* Na to Jezus im odpowiedział: ?Strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem Mesjaszem*. I wielu w błąd wprowadzą.Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych; uważajcie, nie trwóżcie się tym. To musi się stać, ale to jeszcze nie koniec! Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi. Lecz to wszystko jest dopiero początkiem boleści. Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać, i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów, z powodu mego imienia. Wówczas wielu zachwieje się w wierze; będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić. Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą;a ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.

Analizując ten temat warto przypomnieć sobie to, czym jest pieczęć Boża i czym będzie charakteryzować się lud Boży. Przede wszystkim najważniejszy w tej kwestii jest Dekalog. W centralnym punkcie umieszczone jest przykazanie o święceniu sabatu. Stwórca pobłogosławił również kobiecie i mężczyźnie oraz zalecił im, aby spłodzili potomstwo.  Można dojść do wniosku, że Bóg pobłogosławił instytucji jaką jest rodzina. Wszelkie naturalne i święte prawa nadane przez Boga będą w czasach ostatecznych ulegały zniekształceniu. Obecnie prawo zmierza ku temu by dać więcej praw osobą homoseksualnym i w ten sposób podeptać pierwotne znaczenie tego czym w istocie była rodzina. 

Współczesny świat charakteryzuje przede wszystkim synkretyzm religijny. Wspólnoty religijne szukają tego co ich łączy, a nie dzieli. Tego typu podejście ma zapewnić wewnętrzny ład i porządek. Jednak jakie to naprawdę ma skutki ? Bożenarodzeniowe święta w wielu krajach nazywane są po prostu Zimowymi. Ze szkół usuwane są krzyże, ponieważ mogą urazić czyjeś uczucia religijne. Po cichu tak naprawdę usuwany jest Bóg oraz Chrystus. Do kościoła wkradają się ideologie oraz praktyki, które stwarzają poważne zagrożenie duchowe takie jak medytacja, joga, zen itp. 

Osoby, które nie zgadzają się z trendami nowego postępującego świata w tym na przykład ideologii gender oskarżane są o brak tolerancji. W wielu krajach osoby, które nie popierają dążeń homoseksualistów do zyskania coraz większych praw są po prostu karane za nietolerancje. 

Te wszystkie wydarzenia to tylko przedsmak tego co czeka nas w czasach prawdziwego kryzysu, kiedy nasza wiara wystawiona będzie na próbę. 

Cały szereg instytucji wytknęło sobie cel ratowania ludzkości w tak zwanym procesie pokojowym. Pokój, sprawiedliwość i zachowanie stworzenia to ich program. ONZ chce widzieć sprawiedliwość i poszanowanie praw człowieka na ziemi, a różne zorganizowane grupy pracują nad urzeczywistnieniem Nowego Porządku Świata. Jedna waluta, jeden rząd, jedna policja i parlament. Nikt nie bierze pod uwagę tego, że taki jeden światowy rząd stanie się dyktaturą. Wszyscy, którzy nie będą zgadzali się z nową ideologią i religią, zostaną fizycznie wyeliminowani. 

Nowy Porządek Świata oraz plan jego wdrożenia został ujawniony między innymi w 1903 r. w Petersburgu. Odnaleziono tam protokoły sekretnego spotkania Najwyższej Rady Żydowskiej. Protokoły Mędrców Syjonu wstrząsnęły opinią publiczną na całym świecie. W dokumentach tych został opisany instruktaż przejęcia władzy nad światem. Ich głównym celem było utworzenie jednego królestwa z jedną władzą i religią. Obecnie uważa się, że protokoły zostały sfałszowane. Zastanawiające jest jednak to, że jeśli prześledzi się ich całą treść, to dochodzi się do jednego wniosku - plan wciąż jest w trakcie realizacji. Co ciekawe, plan idealnie się zazębia z proroctwami zawartymi w Piśmie Świętym. Warto przytoczyć kilka cytatów w celu lepszego zapoznania się z protokołami: 

 • Kiedy już zaczniemy królować, istnienie innej religii będzie dla nas niepożądane, poza naszym kultem jedynego Bóstwa, z którym losy nas łączą wskutek tego, że jesteśmy narodem wybranym i przez które losy nasze związane są z losami świata. Dlatego też powinniśmy zburzyć wszelkie wierzenia
 • Zabronimy Chrystusa. Filozofowie nasi będą omawiali wszelkie braki wierzeń gojów, lecz nikt nigdy nie będzie krytykował wiary naszej z jej istotnego punktu widzenia, bowiem nikt nie pozna jej gruntownie, prócz ludzi naszych, którzy nigdy nie ośmielą się zdradzić jej tajników
 • W krajach uważanych za stojące na czele stworzyliśmy literaturę szaloną, brudną, wstrętną. Przez czas pewien po objęciu władzy będziemy popierali rozwój tej literatury, by uwypuklić kontrast programów i głosów, które zbiegną z wyżyn naszych
 • Mędrcy nasi wychowani do kierowania gojami, będą układali nowe projekty, artykuły, przy których pomocy będziemy wpływali na umysły, kierując je w stronę wybranych przez nas pojęć i nauk
 • Żadna wiadomość nie przedostanie się do społeczeństwa bez kontroli naszej. Cel ten osiągamy już obecnie w ten sposób, że wszelkie nowości wydawnicze otrzymywane są przez kilka agentur, które centralizują ruch wydawniczy świata całego. Agentury te będą wówczas wyłącznymi naszymi instytucjami i będą ogłaszały tylko to, co my im wskażemy
 • Wyrazy: ,,wolność, równość, braterstwo" głoszone przez agentów ślepych, ściągały do szeregów naszych z całego świata legiony, które z zapałem niosły sztandary nasze. A tymczasem wyrazy te były to czerwie, toczące pomyślność gojów, niszczące wszędzie pokój, spokojność, solidarność, burzące wszelkie podstawy ich państw
 • Skasujemy wszelkie nauczanie wolne. Młodzież ucząca się będzie miała prawo zbierania się wraz z rodzicami w zakładach naukowych niby w klubach. 
 • Dyrekcja ich i profesorowie będą przygotowani do zawodu swego przy pomocy tajnych szczegółowych programów działania, od których nie będą mogli odstępować bezkarnie. Profesorowie będą mianowani ze szczególną oględnością i w zupełności zależni od rządu. dni świąteczne profesorowie będą miewali odczyty, rzekomo wolne, na temat stosunków ludzkich. 
 • Na usługach swych mamy ludzi wszelkich poglądów, wszelkich zasad odnowicieli monarchii, demagogów, socjalistów. Wszystkich zaprzęgliśmy do pracy. Każdy z nich na swoją rękę toczy jak czerw resztki władzy, usiłuje obalić cały ustalony ład. Wszystkie państwa są przemęczone wskutek działań tych: wzywają pokoju, gotowe dla niego poświęcić wszystko, lecz my im pokoju nie udzielimy, dopóki jawnie i kornie nie uznają naszego nadrządu międzynarodowego
 • Do chwili, kiedy obejmiemy władzę, będziemy stwarzali i rozmnażali loże wolnomularskie we wszystkich państwach świata. Wciągniemy do lóż tych wszystkich przyszłych i obecnych działaczy wybitnych, bowiem loże te będą centralnym punktem informacyjnym i ośrodkiem wpływów
 • Wiecie doskonale, że dla stworzenia możności wyrażenia pragnień podobnych przez wszystkie narody, niezbędne jest mącić we wszystkich krajach stosunki narodowe i rządy aby przemęczyć ogół nieładem, nienawiścią, walką, a nawet męczeństwem, głodem, szczepieniem chorób, nędzą
 • Kiedy król izraelski wdzieje na swoje święte czoło koronę, zaofiarowaną mu przez Europę, z tą chwilą stanie się patriarchą świata [?]. Król żydowski będzie rzeczywistym papieżem całego świata, patriarchą kościoła międzynarodowego. Ten wybraniec Boży przeznaczony jest do złamania sił rządzonych przez instynkt, nie zaś przez rozum, przez zwierzęcość, lecz nie przez człowieczeństwo
 • Państwo nasze, krocząc drogą podboju pokojowego, ma prawo zastąpienia okropności wojny przez mniej dostrzegalne, ale więcej celowe egzekucje, przy których pomocy należy podtrzymywać terror, uosabiający do ślepego posłuszeństwa
 • Przestępcy będą u nas aresztowani przy pierwszym, o tyle o ile, uzasadnionym podejrzeniu: nie należy w obawie popełnienia ewentualnej pomyłki dawać możność ucieczki osobom podejrzanym o przestępstwo polityczne, za które karać będziemy istotnie bez litości

W swoich wizjach chrześcijańska prorokini Ellen G. White tak opisywała czasy ostatecznego: Działanie Szatana będzie przede wszystkim znieważać zakon Boży. W Ameryce chełpiącej się wolnością religijną, będzie ona odebrana. Lud Boży dotknie wielki kryzys. Międzynarodowe zgromadzenie będzie próbowało wymusić na wszystkich nakaz święcenia niedzieli. Religijne ugrupowania kościół katolicki, protestanci oraz inni zjednoczą się by prześladować tych, którzy nie zgodzą się na przestrzeganie ustanowionych praw, które będą w całkowitej sprzeczności z Dekalogiem. Ludzie zachowujący biblijny dzień będą traktowani jako zdrajcy. Staną się wrogami porządku publicznego. Zostaną oskarżeni o łamanie moralnych praw społeczeństw. Prawdziwi chrześcijanie zostaną uznani za nieposłusznych wobec władz ziemskich i żaden z nich nie będzie mógł kupować, ani sprzedawać. Część z nich zostanie wtrącona do więzienia, pozostali będą wyklęci i traktowani jako niewolnicy. Wielu ucieknie z miast ratując swoje życie, ale będą też męczennicy, którzy zginą za wiarę. Duchy demoniczne ukażą się i nakażą respektowanie praw zarządzonych przez Kościół. Owe objawienie zostanie przyjęte jako objawienie mocy Bożej. Duchy demonów będą się ukazywać oświadczając, że są ich umiłowanymi krewnymi, którzy odeszli z tego świata. Kto nie zrozumie stanu umarłych opisanego w Biblii da się zwieść. Szatanowi i upadłym aniołom wcale nie jest trudno przybrać postać zmarłych. Zjawiska te będą coraz częstsze, a w miarę jak będziemy się zbliżać ku końcowi będą coraz bardziej wstrząsające.

Punktem kulminacyjnym zwiedzenia będzie podrobienie przez Szatana powtórnego przyjścia Chrystusa. Szatan przyjdzie czyniąc wielkie cuda. Ludzie upadną i oddadzą mu pokłon. Zwodziciel będzie przede wszystkim odwracał uwagę ludzi od prawa Bożego. 

Znamię Bestii zostanie nam narzucone. Osoby, które krok po kroku poddawali się wymogom świata i dostosywywali się do świeckich zwyczajów, uznają, że lepiej będzie podporządkować się władzom niż narazić na drwiny, zniewagi, więzienie i śmierć. Walka toczyć się będzie między przykazaniami Bożymi, a ludzkimi. 

Wiele osób zarzuci, że nie warto wierzyć pseudo wizją nieznanej mistyczki. Ciekawe jest jednak to, że jej proroctwa wypełniają się na naszych oczach. Coraz więcej krajów wywyższa niedziele. Sankcjonuje ten dzień, aby panował w nim zakaz handlu. Biorąc pod uwagę jakie elity rządzą światem ciężko uwierzyć w szczerość ich intencji odnośnie tego dnia. Były członek sekty okultystycznej R. Morneau opowiadał w wywiadzie, że niedziela jest dniem wybranym przez Szatana. W ten dzień członkowie sekty zbierali się by zagłębiać się w tajniki religii babilońskiej i egipskiej. 

Wielu religijnych i politycznych przywódców w Stanach Zjednoczonych woła o powrót ,,chrześcijaństwa" Ameryki sprzed konstytucji, zmierzając do usunięcia rozdziału Kościoła i Państwa. Kiedy to się stanie, USA przemówią głosem apokaliptycznego Smoka, a Baranek przeistoczy się w Bestię. Według Biblii ewentualna wojna nie będzie końcem ziemskiej cywilizacji, bo Armagedon ma polegać na prześladowaniach religijnych, a nie wybuchu atomu. Czy proroctwa okażą się trafne czas pokaże. 

Zachęcam szczególnie do zapoznania się z treścią Protokołów Mędrców Syjonu. Ważnym punktem planu jest obsadzenie swoich polityków na wysokich stanowiskach  w wielu krajach. Możemy to zaobserwować również w Polsce. Rafał Trzaskowski jest członkiem ECFR, czyli Europejskiej Rady Stosunków Zagranicznych. To jest masońska organizacja Sorosa, jej siedziba znajduje się w budynku należącym do Fundacji Batorego w Warszawie.