Zwiedzenie Szatana - kontakt z aniołami

Zwiedzenie Szatana - kontakt z aniołami

Wiara w istnienie aniołów jest bardzo mocno zakorzeniona w różnych systemach religijnych. Ludzie wierzą głęboko, że te istoty niebiańskie wpływają na nasze życie. Powszechna jest również wiara w to, że każdy człowiek ma swojego anioła stróża. Na całym świecie wzrasta zainteresowanie angeologią. Powstaje coraz więcej publikacji na ten temat. W filmach i serialach coraz częściej ukazywane są wątki z aniołami w tle. Niestety obraz przedstawiany w książkach oraz filmach mocno odbiega od tego co na temat aniołów wiemy z Pisma Świętego. Wiele książek, czy osób związanych ze spirytyzmem zachęca do osobistego szukania kontaktu ze swoim aniołem. W filmach wykreowane postacie aniołów są przedstawiane jako postacie, których jedynym pragnieniem jest szczęście i dobrobyt całej ludzkości. Należy przy tym pamiętać, że nie wszystkie anioły to są aniołowie Boży. 

Według Pisma Świętego aniołowie są sługami Boga, którzy sumiennie wypełniają rozkazy Stwórcy. Są one duchami służebnymi i posłańcami samego Boga. W Heb. 1; 7 - 14 czytamy: O aniołach wprawdzie mówi: [7]Aniołów swych czyni On wichrami, A sługi swoje płomieniami ognia.[14] Czy nie są oni wszyscy służebnymi duchami, posłanymi do pełnienia służby gwoli tych, którzy mają dostąpić zbawienia.

W Piśmie Świętym słowo anioł pojawia się 314 razy. W Biblii występują tylko trzy imiona własne dobrych duchów. Anielskie imiona wymienione w Słowie Bożym to: Michał, Gabriel i Rafał. Anioły w Biblii są często przedstawiani jako młodzi mężczyźni, z reguły silni, urodziwi i wytwornie ubrani (białe lniane szaty bądź bisior, suknie często przepasane złotym pasem). W dłoniach trzymają: miecz, laskę, klucz, łańcuch, trybularz, czaszę gniewu, trąbę mogą również mieć puste dłonie. Ukazani są również symbolicznie jako płomienie, błyskawice, światło, czy dymy jaśniejące. O tym, że istoty te nie podlegają regułom ziemskiej fizyki świadczą liczne przekazy biblijne: mogą wywołać burzę, zarazy, paraliż, gwałtowną śmierć wielu osób, przenosić ludzi i ciężary w krótkim czasie (księga Habbakuka). Aniołowie pojawiają się w tekstach biblijnych znienacka i cicho; zmysły oraz rozum ludzki często nie potrafią ich od razu dostrzec i zidentyfikować. Ukazują się w różnych okolicznościach, zarówno na jawie, jak i we śnie, w nocy i w ciągu dnia, podczas pracy i odpoczynku. 

Kiedy Abraham otrzymał od Boga polecenie złożenia w ofierze własnego syna, przeszkodził mu w tym anioł. W Rdz. 22; 12 - 13 czytamy: Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego ! Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś Mu nawet twego jedynego syna. Abraham, obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana uwikłanego rogami w zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i złożył go w ofierze. 

W Ewangelii Łk. 1; 26 - 31 czytamy: A w szóstym miesiącu posłał Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego, zwanego Nazaret. Do panny poślubionej mężowi, któremu było na imię Józef, z domu Dawidowego, a pannie było na imię Maria. I wszedwszy do niej, rzekł: Bądź pozdrowiona, łaską obdarzona, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Ale ona zatrwożyła się tym słowem i rozważyła, co mogło znaczyć to pozdrowienie. I rzekł jej anioł: Nie bój się Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. I oto poczniesz w łonie, i urodzisz syna, i nadasz mu imię Jezus. 

 Jak wynika z powyższych fragmentów Pisma Świętego anioły były posyłane do osób, które były wierne Bogu. Wiadomości przekazywane przez aniołów były enigmatyczne. 

Chrystus ani razu nie opisał anioła, wyraźnie natomiast zasygnalizował ludziom, że natura duchów wykracza poza sferę płci. Dobitnie podkreślił również, że aniołowie nie są istotami wszechwiedzącymi; nie znają na przykład spraw ostatecznych i nie mają dostępu do ludzkich myśli. Biblia przedstawia anioły jako istoty, które wykazują wielką powściągliwość w przekazywaniu wiadomości od Stwórcy. Aniołowie Boży jako doskonali słudzy przestrzegali również przed tym by ludzie nie okazywali im żadnej czci. 

Anioł stróż nie ma zapewnić nam życia wolnego od nieprzyjemności, lecz chronić tak naprawdę chronić przed duchowymi niebezpieczeństwami. Czasem będzie to oznaczać dopuszczenie fizycznego bólu, ale jednocześnie wzmocnienie, abyśmy byli go w stanie znieść. Kiedy Jezus modlił się do Swojego Ojca, by zachował Go od cierpienia na krzyżu, Bóg w odpowiedział zsyłając anioła, by wzmocnił Zbawiciela. W Łk. 23: 42-43 czytamy: Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie; wszkaże nie moja, lecz twoja wola niech się stanie. A ukazał mu się anioł z nieba, umacniający go.

Anioł Boży przychodzi jedynie do człowieka na polecenie Stwórcy. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie anioły są dobre. Obecnie na rynku księgarskim można zakupić podręczniki, które w swej treści nauczają jak rzekomo nawiązać kontakt z istotą wyższą. Pismo Święte naucza nas, że Szatan potrafi podrobić głos i maniery nie tylko człowieka, ale również anioła światłości: W 2 Kor. 11; 14 - 15 czytamy: I nic dziwnego; wszak i szatan przybiera postać anioła światłości. Nic więc nadzwyczajnego, jeśli i słudzy jego przybierają postać sług sprawiedliwości; lecz kres ich taki, jakie są ich uczynki. 

Otóż, tak jak Bóg przydziela swym dzieciom anioła stróża, tak diabeł pragnie poddać ludzi "opiece" swych aniołów. Demony chętnie imitują zmarłego, aby poddać kontroli kolejną ofiarę. Podręczniki ruchu Nev Age zachęcają do tego by nawiązać kontakt ze swoim aniołem światłości. Jak wiemy z Pisma Świętego anioł Boży jest wysyłany jedynie na polecenie Najwyższego. Z jakimi istotami tak naprawdę nawiązują kontakt ludzie, którzy oddają się tego typu praktykom ? Odpowiedź jest prosta z demonami. Całe legiony demonów specjalizują się w zwiedzeniu człowieka. Bardzo często nawiązują kontakt z ludźmi i podczas odmiennych stanów świadomości dyktują im rzekome ukryte prawdy jakie nie zostały jeszcze objawione na świecie. 

Istoty, które przychodzą na zawołanie do człowieka głoszą poglądy, które są całkowicie sprzeczne z Pismem Świętym. W I liście do Jana w rozdziale czwartym czytamy: Umiłowani, nie dowierzajcie każdemu  duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie. Po tym poznacie Ducha Bożego: każdy duch, który uznaje że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. Każdy duch, który nie uznaje Jezusa, nie jest z Boga; i to jest duch Antychrysta, który jak słyszeliście nadchodzi i już teraz przebywa na świecie. 

Anioły światłości, którzy ukazują się ludziom głoszą całkowicie sprzeczne poglądy z Pismem Świętym. Nauczają wiary w reinkarnację choć Biblia na ten temat wypowiada się jednoznacznie: Postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd [Hbr.9:27].

Psychotronicy często ludziom przekazują również wiarę w to, że ich zmarli bliscy stali się aniołami bądź człowiek poprzez kolejne wcielenia kiedyś stanie się aniołem. Jeśli człowiek miałby stać się aniołem to cała nauka zwarta w Piśmie Świętym jest nielogiczna. Aniołowie zostali stworzeni zanim powstał człowiek. 

Upadłe anioły ukazują się ludziom, którzy szukają z nimi tego kontaktu za pomocą różnych metod i technik zazwyczaj związanych z medytacją i doprowadzenia umysłu do odmiennego stanu świadomości.  Sataniści często podkreślają, że wiara w Boga to strata czasu, ponieważ można modlić się w nieskończoność, a Stwórca i tak nie wysłucha ich modlitw za to demony od razu przychodzą i dają się poznać. 

Anioły światłości przychodzą do ludzi, którzy nie mają silnie ugruntowanej wiary w Boga oraz do osób, które wcale nie prowadzą pobożnego życia. Można by powiedzieć, że upadłe anioły przychodzą do byle kogo po kryjomu i dążą do tego by zwieść jak najwięcej ludzkich istot, które zaczynają wierzyć w ich przekazy i przez to oddalają się od Boga. Żyjemy w czasach ostatecznych i ostatnio nasilające się tego typu zjawiska o kontakcie bytów wyższym z człowiekiem świadczą tylko o tym, że diabeł nasz przeciwnik ma mało czasu.