Plan trzech wojen światowych

Zakon Iluminatów i plan trzech wojen światowych 

W 1834 roku Iluminaci polecają włoskiemu rewolucjoniście Giuseppe Mazziniemu by organizował międzynarodowy ruch rewolucyjny. Ten wyposażony szczodrze w pieniądze międzynarodowych bankierów, tworzy mnóstwo rewolucyjnych organizacji , które pod hasłami walki narodowo-wyzwoleńczej, realizowały w istocie cele "oświeconych". Stosując zasadę "dziel i łącz" starano się konsekwentnie rozbijać jedność ruchu narodowo-wyzwoleńczego w poszczególnych krajach, przeciwstawiając interesy jednych ujarzmionych narodów przeciwko drugim. W 1850 roku do Iluminatów przyłącza się Albert Pike, prawnik, generał konfederatów z wojny domowej w Ameryce. W latach 1859-1871 opracowuje on plany dla trzech wojen światowych i przynajmniej dwóch wielkich rewolucji po których miał zapanować na ziemi "Nowy Porządek Wieków" ( "Novus Ordo Seclorum"). O tym jaki charakter miał mieć ów "porządek" świadczy fakt ,że dla Pike'a , w napisanej przez niego w 1871 roku "biblii" wolnomularstwa - "Morals and Dogma", Lucyfer-Szatan jest w istocie "Bogiem Światła i Dobra" , natomiast "Bóg chrześcijan jest Bogiem Ciemności i Zła ". Istnieje jeszcze inna wypowiedź tegoż Pike'a pochodząca z 1889 roku i przeznaczona dla członków masonerii światowej 33 stopnia wtajemniczenia: "... Religia masońska powinna być utrzymywana przez nas wszystkich inicjowanych wysokiego stopnia w czystości doktryny lucyferiańskiej. Gdyby Lucyfer nie był Bogiem , czy Adonaj (Bóg chrześcijan) , którego czyny dowodzą okrucieństwa, perfidii i nienawiści do człowieka , barbarzyństwa i odrazy do wiedzy , czy Adonaj i jego kapłani szerzyliby o nim oszczerstwa ..."

"W 1871 r. Mazzini wydał list, w którym nakreślił trzyczęściowy plan docelowy Iluminatów: ich wielki projekt uwolnienia nie tylko Europy, i całego świata od chrześcijaństwa i poddania ich „oświeconej" („iluminowanej") dyktaturze lucyferianizmu . Ten godny uwagi list był przez wiele lat wystawiony w Bibliotece Muzeum Brytyjskiego w Londynie. Mazzini planował serię wojen światowych. Wojny te miały wpędzić każdy naród w konflikt tak krwawy i chaotyczny, by ostatecznie każdy naród zrzekł się swojej suwerenności narodowej na rzecz rządu między narodowego, takiego jak Liga Narodów lub za drugim podejściem - obecna - Organizacja Narodów Zjednoczonych - celem zapobieżenia kolejnemu globalnemu rozlewowi krwi. Pewien badacz masoński napisał w 1987 r. Prawdziwe narodziny Demokracji Światowej z jej przednarodzeniowego ograniczenia narodowego postępują nawet obecnie. Rozdarty wojną, krwawiący świat jest w środku bólów porodowych, poprzedzających wielką próbę narodzin. Bólów porodowych Nowej Ery! ... Wiedząc jednak, że suwerenność narodowa z pewnością nie umierałaby łatwo, Mazzini i Pike projektowali w swoim oryginalnym planie trzy kolejne wojny światowe. Pierwsza z tych wojen światowych miała, zgodnie ich nadziejami, obalić rząd carski w Rosji i ustanowić dyktaturę iluminatów i nowy stopień w gamie środków kontroli społeczeństw. To zaś miało dać. Iluminatom solidną bazę operacyjną z wielką ludnością i ogromnymi zasobami materialnymi dla zasilenia nowej machiny iluminizmu. Druga wojna światowa miała pozwolić nowej Rosji Sowieckiej na zdobycie Europy - lub , jak się okazało, jej połowy. Trzecia wojna światowa miała wybuchnąć na Bliskim Wschodzie pomiędzy muzułmanami a Żydami i spowodować biblijny Armagedon. Przed końcem trzeciej wojny światowej zmęczone wojną narody miały być gotowe do zaakceptowania jakiegokolwiek planu przynoszącego możliwie najdłuższy pokój, a jednoczącego cały świat pod zgubnym sztandarem Lucyferiańskiego Nowego Porządku Świata. W 1871 r. Pike tak pisał do Mazziniego o następstwach trzeciej wojny światowej: Wywoła ona straszliwy kataklizm społeczny... i najbardziej krwawy zamęt. Wszędzie wtedy obywatele, zmuszeni bronić się przeciwko mniejszości rewolucjonistów, będą tępić owych niszczycieli cywilizacji, a większość, pozbawiona złudzeń na temat chrześcijaństwa... pozbawiona busoli, pragnąca ideału, lecz nie wiedząca, gdzie skierować swe uwielbienie, przyjmie prawdziwe światło za pośrednictwem powszechnej manifestacji czystej doktryny Lucyfera, wyprowadzonej w końcu na widok publiczny, manifestacji wynikłej z ogólnej reakcji na zniszczenie chrześcijaństwa i ateizmu, obu pokonanych i wytępionych w tym samym czasie. Mazzini i Pike mogli zaplanować w 1871 r. trzy wojny.

Czy taki plan rzeczywiście istnieje ? Wiele osób w to wątpi. Czytając wiele pism ezoterycznych wydanych w Polsce i innych krajach można dojść do wniosku, że Nowy Porządek Świata to nie wymysł ostatnich lat, ale ideologia działająca w ukryciu od dawna. W gazetach, publikacjach na świecie jest naprawdę wiele wzmianek na ten temat. Biblia również wspomina o owej ideologii. Bestia w Apokalipsie szuka władzy nad każdym szczepem, ludem, językiem i narodem (Ap.13:7), działając w czasach końca w demonicznej trójcy (Ap.16:13). 

W czerwcu 1932 r. działaczka jednej z grup Alice Bailey napisała broszurę pod tytułem ,,Nowa Grupa Pracowników Świata". Treścią jej było wskazanie na fakt istnienia Wielkiego Planu Ewolucyjnego, oraz zespołu pracowników międzynarodowych zatrudnionych nad wykonaniem poszczególnych części tego planu. Chciała ona zwrócić uwagę na istnienie istot, żyjących w rozmaitych częściach świata, i będących pionierami ludzkości oraz Strażnikami Planu. 

Plan w zarysach ogólnych:

  • Polityczny - Celem i zadaniem tej pracy jest rozwój świadomości międzynarodowej. Postanowiono wskazać konieczność stworzenia ekonomicznej syntezy, określającej wzajemny stosunek narodów w ten sposób by organizacje takie jak: Czerwony Krzyż na przykład mogły istnieć na arenie międzynarodowej. Należało ukazać konieczność powstania wzajemnej zależności międzynarodowej; narody zostały politycznie zmuszone do zrozumienia, że odosobnienie się i kultywowanie narodowego egoizmu musi przeminąć, że nienawiść klasowa i antagonizmy narodowe stanowią przeszkodę w istotnym rozwoju ludzkości. ( czy tak się nie stało ? powstanie UE i nienawiść do narodowego patriotyzmu w imię wyższego dobra...)
  • Religijny - celem jest utworzenie jednej religii. Zjednoczenie wielu religii wyrażonej w utworzeniu międzynarodowej organizacji (zauważył ktoś jak modny w ostatnich latach jest ekumenizm, jak papież spotyka się z wyznawcami innych religii...myślicie, że to przypadek). Cel ten ma zostać osiągnięty do 2025 r. 
  • Naukowy - pracownicy tej linii mają zadanie rozszerzenia świadomości człowieka w ten sposób by zatrła się granica między widzialnym i niewidzialnym. Ten rozwój umysłowy ludzkości zostanie dokonany przez pracowników na polu nauki i psychologii. Ściśle związane jest to z ezotetyką i ukierunkowaniem świadomości człowieka na siły drzmiące w człowieku. (w ostatnich czasach rozkwit przeżywają filmy typu ,,Sekret" o możliwościach umysłu przypadek...)