Okultyzm i teoria ewolucji

Okultyzm i teoria ewolucji

British Royal Society było centrum machiny propagandowej, którym mówiła ludziom co to jest nauka - był nią ewolucjonizm, czyli darwinizm. Członkami założycielami British Royal Society byli masoni i dlatego jakiekolwiek twierdzenia podnoszone przez Towarzystwo stanowiły przedłużenie ich okultystycznych doktryn. Teoria ewolucji nie jest niczym więcej. W książce "The Meaning of Mansory" W. Wilmhurst obnażył światopogląd leżący u podstaw nowej, masońskiej nauki. "Przekształcenia człowieka w nadczłowieka było zawsze celem antycznych misteriów. Prawdziwym celem współczesnej masonerii nie są kwestie społeczne i charytatywne - co do których przywiązuje się taką wagę, ale przyspieszenie duchowej ewolucji tych, którzy pragną udoskonalić swoją naturę i sprawić by była bardziej podobna do natury bóstwa. Jest to nauka, królewska sztuka, którą praktykować może każdy z nas. 

Duchowe korzenie ewolucji teorii ewolucji to coś, co niewiele osób brało pod uwagę, podkreślę więc ten aspekt. Teoria ewolucji uczy, że ciągle ewoluujemy. Jeśli ciągle ewoluujemy, jaki jest tego ostateczny cel ? Ostateczny cel to osiągniecie absolutnej perfekcji. Jaki jest synonim absolutnej perfekcji inny niż boskość ? Ewolucja głosi to samo kłamstwo, które było głoszone w ogrodzie Eden - jakoby człowiek mógł stać się doskonały, boski dzięki własnym wysiłkom. Poprzez użycie idei ewolucji masoneria sprzedała masom okultystyczną ideę stawania się pod płaszczykiem nauki. Wiarę, że człowiek stopniowo ewolouuje w oświecone bóstwo. 

Czego wiele osób nie wie - podstawy idei ewolucji nie zostały stworzone przez Karola Darwina. Według masońskiej encyklopedii zręby teorii powstały dzięki dziadkowi Karola, Erazmusowi Darwinowi. Doktor Erazmus Darwin był pierwszym człowiekiem w Anglii głoszącym idee, które później zostały wykorzystane przez jego wnuka Karola Darwina i nazwane teorią ewolucji. Karol Darwin napisał w 1859 r. "Pochodzenie gatunków". Erazmus Darwin był założycielem masońskiego "Lunar Society" (Towarzystwo Księżycowe). Towarzystwo Księżycowe działało pomiędzy 1764 - 1800. Z czasem przekształciło się w British Royal Society. Nazwa Towarzystwo Księżycowe wzieła się stąd, że jego członkowie spotykali się raz w miesiącu podczas pełni księżyca. Wśród "lunatyków" jak sami siebie nazywali znaleźli się: przemysłowiec John Wilkinson, inwestor James Watt, wytwórca Matthew Boulton, chemik Josef Prestly, Benjamin Franklin, także inni członkowie towarzystwa nosili tytuł "Kupców świata". Doktor Erazmus Darwin został masonem w prastarej II loży Szkocji Cannon Gate Kliwinning. Sir Francis Darwin został masonem w 1807 lub 1808 roku. Jego syn Reginald został masonem w loży Tyrian w 1804 roku. Karol Darwin nie pojawia się w zapiskach, choć jest bardzo możliwe, że tak jak Francis był masonem. 

W 1794 Erazmus Darwin napisał książkę o nazwie "Zoonomia" poświęconą teorii ewolucji. Podstawą teorii była okultystyczna koncepcja stawania się - proces stopniowego osiągania boskości. Nawet wcześniejszy wpływowy mason John Locke, członek British Royal Society wykorzystywał hinduską ideę reikarnacji przywiezioną do Anglii przez Kampanię Wschodnioindyjską do sformuowania własnej teorii ewolucji. British Royal Society zaakceptowało jego ideę. Popierała go także rodzina Darwinów [przodkowie Erazmusa i Karola]. Dwa stulecia później idea ewolucji została wykorzystana przez Karola Darwina i powstała książka: "O pochodzeniu gatunków". Teoria ewolucji miała, więc okultystyczne źródła. Idee te były rozwijane przez masonów, zanim zostały poznane przez publiczność za pośrednictwem książki Darwina.