Proroctwa czasów końca o sabacie i upadłym kościele katolickim

Obecna uwaga całego świata skupiona jest wyraźnie na wydarzeniach jakie mają miejsce w Stanach Zjednoczonych. Wszyscy zastanawiają się jaki kolejny ruch wykona Donald Trump. Osoby, które znają proroctwa zawarte w Biblii powinny uważniej obserwować wydarzenia jakie mają tam miejsce. Na wstępie dodam, że nie mam zamiaru nikogo przekonywać do prawdziwości przepowiedni. Zamierzam wskazać tylko ogólny zarys wydarzeń zawartych w Biblii w analogii do wydarzeń jakie być może będą mieć miejsce. 

,,Błogosławiony ten, który czyta, i ci którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane; czas bowiem jest bliski (Obj. 1,3). Zdarzenia związane z końcem czasu łaski i dziełem przygotowania na okres próby zostały jasno przedstawione na kartach Biblii. 

,,I ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu: Nie wyrządzajcie szkody ziemi ni morzu, ni drzewom, aż do opieczętujemy na czołach sługi Boga naszego". Pieczęć Boga umieszczona jest na czole. Czoło stanowi symbol umysłu i sumienia. Oznacza to, że przyjęcie pieczęci Bożej jest świadomą decyzją. Apokaliptyczną pieczęć aniołowie umieszczają na czołach tych, którzy dochowają wierności w obliczu ogólnoświatowego odstępstwa przed powtórnym przyjściem Chrystusa. 

Czym może być owa pieczęć Boża ? Zdanie na ten temat jest oczywiście podzielone. Bóg powiedział: ,,Przestrzegajcie pilnie moich sabatów, gdyż to jest znak między Mną a wami dla wszystkich waszych pokoleń, by po tym można było poznać, że Ja jestem Pan, który was uświęcam". Bogu należy się cześć ze względu na stworzenie i zbawienie nas. Szabat jest pamiątką obu tych darów. W piątek, szóstego dnia, Bóg uznał swe dzieło za skończone i ,,odpoczął siódmego dnia (sobota) od wszelkiego dzieła, które uczynił". Adam i Ewa święcili sobotę, podobnie Abraham, Mojżesz, Dawid, Jan Chrzciciel, Maria, Piotr, Paweł. Zauważmy, że Jezus, który jest określany ,,Panem sabatu'', święcił dzień sobotni zgodnie z przykazaniem. Biblia nie zawiera sugestii zmiany przykazania sobotniego ani nakazu święcenia niedzieli. 

Niedziela stała się dniem świętym głównie za sprawą biskupów Rzymu. Sykstus, biskup rzymski, około 135 roku n.e. nakazał uczcić zmartwychwstanie Chrystusa w niedzielę wielkanocną zamiast 14 dnia miesiąca nisan. Chodziło o odcięcie się od Żydów. W 200 roku biskup rzymski Wiktor uczynił święcenie wielkanocnej niedzieli obowiązkiem. Kolejni papieże zaniżali wartość sabatu. Pierwsze świeckie prawo niedzielne wydał cesarz Konstantyn: ,,W czcigodny dzień Słońca niech urzędnicy i mieszkańcy miast wypoczywają, zaś wszystkie sklepy i warsztaty niech będą pozamykane". Sobór florencki w 1441 wydał formalny zakaz obchodzenia soboty jako dnia świętego. 

Zastanawiające jest to, że kościół katolicki dosłownie wyrzucić z kanonu Pisma Świętego jedną z ksiąg, gdyż wprost mówiła o nakazie święcenia sabatu. Księga Jubileuszów opisywała objawienie anioła jakie spisał Mojżesz na górze Synaj. Jest tam zapis informujący o tym, że główne święta żydowskie w tym sabat były obchodzone od początków czasów przez aniołów w niebie, zanim zostały objawione Izraelitom. 

,,I uczynił wielki znak, dzień szabatu...Powiedział wtedy do nas - wszystkich aniołów obecności i wszystkich aniołów uświęcenia, dwie największe grupy aniołów, abyśmy z Nim zachowali szabat w niebie i na ziemi...Jest on bardziej święty i bardziej błogosławiony niż jakikolwiek dzień z jubileuszu jubileuszy. W tym dniu zachowaliśmy szabat w niebie, zanim zostało to objawione jakiemukolwiek człowiekowi, by zachował szabat na ziemi".

Zauważmy, że Prawo Boże zajmuje główne miejsce w trzech centralnych rozdziałach Apokalipsy. Tekst, który otwiera tę sekwencję i sygnalizuje, co będzie głównym tematem, ukazuje otwartą świątynie niebiańską, a w niej Arkę Przymierza, w której najważniejszą rzeczą były tablice z przykazaniami. W tych rozdziałach lud Boży ukazany jest dwukrotnie jako strzegący przykazań Bożych, podczas gdy Szatan próbuje wynieść w to miejsce piętno Bestii. 

Piętno Bestii przychodzi w dwóch formach - imienia Bestii lub liczby jej imienia. Imię w czasach biblijnych reprezentowało charakter, toteż Ci, którzy przyjęli imię Bestii, posiadają jej charakter. Inaczej mówiąc, wierzą w reprezentowany przez nią system religijny i służą mu z przekonaniem - ci ukazani są w Apokalipsie z piętnem na czole. Z kolei ci, którzy nie identyfikują się z Bestią, ale okażą posłuszeństwo jej nakazom dla kompromisu, aby uniknąć represji, ukazani są z piętnem na ręce. Piętno jest przeciwieństwem pieczęci Boga, którą Biblia utożsamia z sobotą. Święcenie szabatu ma być w czasach końca szczególnym znakiem lojalności wobec Boga. Z kolei piętno oznacza wywyższenie przeciwieństwa sabatu - prawdopodobnie chodzi tu o niedziele. Warto się zastanowić nad tym, że obecnie sabat ma bardzo negatywny wydźwięk. Kojarzy nam się z czarami i sabatem czarownic, czy nie jest to dziwne, że akurat ten dzień został tak zbeszczeszczony ? 

Obecnie trwają zmiany w ustawodawstwie nad prawem, który wywyższy całkowicie niedziele. Dzień wolny od pracy w niedziele jest równoznaczne z tym, że osoby będą musiały pracować w uświęcony przez Boga dzień sabat. W świetle kart Biblii nie powinniśmy się tłumaczyć, że pewnie dla Boga przeznaczony mu dzień nie ma dla niego znaczenia. 

,,Potem ujrzałem inną Bestię, wychodzącą z ziemi: miała dwa rogi, podobne do rogów Baranka, a mówiła jak Smok. I całą władzę pierwszej Bestii przed nią wykonuje, i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej Bestii, której rana śmiertelna została uleczona. I czyni wielkie znaki, tak iż nawet każde ogniowi zstępować z nieba na ziemię na oczach ludzi. I zwodzi mieszkańców ziemi znakami, które dano jej uczynić przed Bestią, mówiąc mieszkańcom ziemi by wykonywali obraz Bestii, która otrzymała cios mieczem, a ożyła. I dano jej by, by duchem obdarzyła obraz Bestii, tak iż nawet przemówił obraz Bestii, i sprawił, że wszyscy zostaną zabici, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi Bestii. I sprawia, że wszyscy mali i wielcy, bogaci i biedni, i wolni i niewolnicy otrzymują znammię na prawą rękę lub czoło. I, że nikt nie może kupić ni sprzedawać, kto nie ma znamienia - imienia Bestii lub liczby jej imienia". Nie wdając się w szczegółową interpretacje tych fragmentów Biblii napisze wprost, że Bestię z morza utożsamiana jest z państwem takim jak Stany Zjednoczone. Według przepowiedni Ameryka ma stać się na nowo całkowicie chrześcijańskim krajem. Ma zniknąć rozdział między państwem i kościołem. Donald Trump podkreśla, że czas wrócić do nauk kościoła katolickiego. Dla protestantów kościół katolicki według Biblii jest Bestią, która również będzie zwodzić ludzi w czasach końca. Jest to związane ze zmianami bardzo wielu nauk zawartymi w Biblii. Dotyczy to nie tylko zmiany dnia świętego z soboty na niedziele, ale również utworzenia nauki o czyśccu, piekle, nieśmiertelności duszy i wiele innych. Przeczytać o tym można tutaj

Według Apokalipsy Ameryka ma pojednać się z kościołem katolickim by czasach ostatecznych zwodzić ludzi fałszywymi naukami oraz przyczynić się do prześladowania prawdziwego ludu Bożego. Warto obserwować wydawane dekrety przez Donalda Trupma i czekać, aż oficjalnie uzna on niedziele za dzień święty. 

Pamiętać należy również, że w czasach końca głównie głosić będą ,,pokój i bezpieczeństwo". Środowiska ezoteryczne każą nam wierzyć w tworzenie nowego ładu. Głoszą oni aktualnie, że Trump jest dla nich liderem i zaprowadzi pokój na świecie. Warto przypomnieć sobie słowa Biblii, które głoszą, że Jezus nie przyszedł na ziemię zaprowadzić pokoju, ale miecz. 

W ostatnim czasie została nagłośniona jedna z przepowiedni odnosząca się do ostatniego papieża według św Malachiasza. Malachiasz był irlandzkim duchownym, który niejednokrotnie doświadczał wizji i objawień. Pewnego dnia wpadł w trans i zaczął wypowiadać łacińskie słowa. Skryba towarzyszący mu zapisywał każde słowo. Z wypowiedzianych słów powstała lista 112 sentencji, które miały odnosić się do 112 papieży i antypapieży aż do czasów ostatecznych. Ostatnim papieżem ma być według Malachiasza: Piotr Rzymian. Obecny papież ma na drugie imię Piotr. Oczywiście to może nic nie znaczyć, ale wiele osób sugeruje, że być może Franciszek jest ostatnim z papieży. 

 ,,W końcowym prześladowaniu świętego Kościoła Rzymskiego będzie rządzić Piotr Rzymianin, który będzie paść trzodę pośród wielu cierpień, po czym miasto na siedmiu wzgórzach zostanie zniszczone (Rzym) i straszny Sędzia osądzi lud"

Ciekawe proroctwo zapowiada również objawienie Matki Bożej z La Salette o czasach ostatecznych: ,,Rzym utraci wiarę i stanie się siedzibą antychrysta...cały wszechświat zostanie uderzony przerażeniem, i wielu pozwoli się zwieść"