Bardzo ciekawą grupę w symbolach ciała stanowią zęby. Utrata zęba we śnie symbolizuje zwyczajnie utratę członka rodziny, o ile przy wyciąganiu, czy wypadaniu zęba wystąpił krwotok (krewni), a utratę bliższego znajomego lub przyjaciela, gdy krwotoku nie było. Czasami oznacza też materialną stratę i zmartwienie. 

Już starożytny Artemidoros z Efezu* w swoim dziele: ,,Oneirokritika", w którym zajmuje się wyjaśnieniem symboliki snów i snami proroczymi, do którego to dzieła zbierał materiały w dalekich podróżach - piszę w tej kwestii następująco: ,,Zęby górnej szczęki wskazują na wybitniejszych i ważniejszych członków rodziny, zaś zęby dolne oznaczają mniej ważnych członków domu śniącego. Symbolem całkiem młodych osób są siekacze, osób w średnim wieku są kły, zaś osób starszych - zęby trzonowe. Zęby są nie tylko symbolem ludzi, ale także dóbr materialnych - należy przyjąć, że zęby trzonowe oznaczają rzeczy wartościowe, kły określają rzeczy mniejszej wartości a siekacze sprzęty domowe. Jest rzeczą naturalną, że wypadnięcie zębów oznacza utratę jakiegokolwiek przedmiotu".

* Artemidos z Efezu żył około roku 175 po Chrystusie i poza dziełem o snach napisał prace o przepowiadaniu z lotu ptaka i chiromancji. Warto przeczytać sobie list do Efezjan. Efez był ośrodkiem, gdzie bardzo silnie rozwijała się magia itp. [Wy niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych]