Czy Jezus miał siostry i braci ?

Czy Jezus miał rodzeństwo ? 

Dogmaty kościoła katolickiego głoszą, że Jezus był synem Boga i Maryi zawsze dziewicy. Pismo Święte wielokrotnie wspomina o tym, że Jezus miał rodzeństwo. Nowy Testament zawiera liczne wzmianki o braciach i siostrach Jezusa, godzące w dogmat kościoła katolickiego - dziewictwo Marii, "Zawsze dziewicy". 

Tymczasem nadeszła Jego matka i bracia i stojąc na dworze posłali po Niego, aby go przywołać - taki fragment możemy odnaleźć w Ewangelii Marka. Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy mu powiedzieli: Oto Twoja matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie. Opis taki znajdziemy również w Ewangelii Mateusza, natomiast Łukasz wyjaśnia dodatkowo, że rodzina wezwała Jezusa do siebie, bo nie mogła się do niego dostać z powodu otaczających go tłumów. Znamy nawet imiona owych braci. Gdy Jezus przybył do Nazaretu i nauczał w synagodze, wielu słuchaczy rozpoznało go. Byli zaskoczeni, że nagle zaczął on nauczać, pytali: Czy to nie jest to cieśla syn Marii, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona ? Czyż nie żyją tu wśród nas także Jego siostry ? Co ciekawe, gdy Jezus prowadził działalność "nawet Jego bracia nie wierzyli w Niego".

O rodzeństwie Jezusa pisał też św Paweł, który "braci Pańskich" wspomina w pierwszym liście do Koryntian. Sam Jakub "brat Pański" pojawia się w liście do Galatów, gdy Paweł przyznaje: spośród zaś innych, którzy należą do grona Apostołów, widziałem jedynie Jakuba, brata Pańskiego. 

Historyk Józef Flawiusz w swoim dziele ,,Dawne Dzieje Izraela" wspomina Jakuba, którego nazywa bratem Jezusa zwanego Chrystusem. Zawsze pada greckie słowo adelfos oznaczające brata, bez wyjaśnienia, czy odnosiło się to do rodzonego brata. Imiona sióstr nie pojawiają się, ale występują w liczbie mnogiej (adelfai) musiały być zatem co najmniej dwie. 

 Jakub brat Jezusa

Jakub znany jest również ze źródeł pozabiblijnych. Chrześcijański autor Hegesippipos pisał, że Jakub zwany Sprawiedliwym: był święty już w żywocie swej matki. Poza tym nie jadł mięsa, nie pił wina, nie strzygł włosów, nie kąpał się i nie namaszczał oliwą ciała, chodził ubrany tylko w lniane szaty. To właśnie z Jakubem spotkał się Paweł po nawróceniu. Jak opisuje Heggeppipsos, Jakub miał całe dnie spędzać, modląc się w świątyni Jerozolimskiej na klęczkach, aż skóra na kolanach stwardniała mu jak u wielbłąda. Głosił, że jego brat Jezus jest oczekiwanych Mesjaszem. Żydzi kazali mu odwołać te słowa. Gdy jednak Jakub nadal głosił swoje nauki, został zepchnięty z wysokich murów przybytku. Mimo upadku nie zginął. Wtedy tłum go ukamieniował. Również bez efektu. Mężczyzne dobił folusznik ciosem wałka do wałkowania sukna. Jakub został pochowany pod murem świątyni. Według tradycji Jakub uwierzył w Jezusa dopiero po jego zmartwychwstaniu. 

Znalezisko archeologiczne - Ossuarium Jakuba 

Ossuarium jest swojego rodzaju pomnikiem na kości zmarłego. Po pogrzebie, gdy ciało przeleżało w pieczarze grobowej około roku wtedy otwierano ją, kości dokładnie czyszczono i wkładano do takiego pudełka wykonanego z wapienia. Tego typu kostnic używano wyłącznie do 70 roku, czyli do czasu upadku Jerozolimy. 

Odnalezione Ossuarium zachowało się w dobrym stanie i jest datowane na 63 r. Na pojemniku znajduje się napis: ,,Ya'kov bar Josef akhui di Yeszua" co znaczy Jakub syn Józefa, brat Jezusa.

ossuarium jakuba 2

 

Historia tego znaleziska jest datowana na 2002 r. kiedy francuski egiptografik Andre Lemaire  odkupił od izrelskiego inżyniera i kolekcjonera  zabytków Owdena Golana owe ossuarium i opublikował na łamach jednego z pism artykuł potwierdzający autentyczność znalezisko i potwierdzający teorię pokrewieństwa Jakuba z Jezusem.