Aniołowie to istoty duchowe pośredniczące między Stwórcą, a stworzoną rzeczywistością i występujące niemal we wszystkich religiach świata, oczywiście pod różnymi nazwami i postaciami.

Bóg w Biblii nigdy nie jest ukazany jako ktoś samotny. Częstym określeniem Boga w Starym Testamencie jest nazwa Pan Zastępów (Jahwe Cabbaot). Zwrot ten występuje w Starym Testamencie około 276 razy. Słowo cabbaot oznacza zastęp, wojsko, armię. Użycie tego słowa w liczbie mnogiej wskazuje na nieprzebrane tłumy lub wojska. Określenie Pan Zastępów możemy rozumieć dwojako jako Pan Wielkich Armii bądź Pan ponad wszystkimi wojskami. Jezus powiedział do swoich apostołów, gdy przyszli go aresztować, że Bóg Ojciec mógłby zesłać dwanaście legionów aniołów, gdyby tylko Syn Go o to poprosił.

W księdze Nehemiasza czytamy: Ty, Panie, jesteś jedyny. Ty uczyniłeś niebiosa, niebiosa niebios i całe ich wojsko; ziemię i wszystko, co na niej; morza i wszystko, co w nich. Ty ożywiasz to wszystko, a wojsko niebios oddaje Ci pokłon. (Ne.9:6)

Niektórzy uważają, że słowo Zastępy oznacza nie tylko anioły, ale odnosi się do wszystkich sił działających w całym stworzonym świecie na rozkaz Stwórcy. Wojskiem niebieskim nazywano też ciała astralne (Iz. 40:26), które utożsamiano z istotami nadprzyrodzonymi.

Siły niebieskie nie zawsze w Biblii nazywani są aniołami. W księdze Hioba pojawia się określenie ramim, które w polskim przekładzie brzmi: mocarze. Psalm 78 wspomina jak naród wybrany żywił się manną, zwaną chlebem mocarzy.

Święty Alojzy Gozaga pisał, że w XVI wieku pisał iż ich społeczność jest taka wielka, że nie tylko przenosi liczbę obecnie żyjących, lecz, także wszystkich, którzy kiedykolwiek żyli i jeszcze do dnia sądu żyć będą. Święty Jan w księdze Objawienia mówi o ich liczbie: A gdy spojrzałem, usłyszałem głos wielu aniołów wokoło tronu.., a liczba ich wynosiła krocie tysięcy i tysiące (Ap. 5:11).

 Na przełomie V i VI wieku Dionizy Areopagita sporządził klasyfikację aniołów. W napisanej przez siebie Hierarchii niebiańskiej wyróżnił dziewięć niebiańskich porządków uszeregowanych w trzech triadach. Każda grupa jest uporządkowana według odległości od trzonu Wszechmogącego. Pierwszą najdoskonalszą tworzą Serafini, Cherubiny i Trony, drugą Panowania, Moce i Władze, trzecią zaś Zwierzchności, Archaniołowie i Anioły Stróże. 

Serafiny to są ci, którzy płoną ogniem. Zajmują się przede wszystkim głoszeniem boskiej chwały. Tworzą również śpiewający chór powtarzają bowiem: Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Prorok Izajasz opisywał ich, że mają po sześć skrzydeł: dwoma zakrywają twarz, dwoma nogi, a za pomocą trzeciej pary latają. Odziani są również w czerwone szaty.

 Cherubini zajmują drugie miejsce w hierarchii. To uosabiające mądrość i poznania byty, odziane w błękitne stroje. Cherubini posiadają przy sobie płonące miecze. To oni strzegą bram raju. Według teologów to właśnie do ich szeregów należał Lucyfer. W wielu miejscach w Biblii w ręku anioła pojawia się miecz, który nie jest tylko ozdobą, ale w pełnym tego słowa znaczeniu ? orężem. Na przykład oślica Baalama ,,ujrzała? Anioła Pana z wyciągniętym mieczem. W I Księdze Kronik czytamy: Dawid, podniósłszy oczy, ujrzał Anioła Pańskiego, stojącego między ziemią i niebem, a w ręku jego ? miecz wyciągnięty nad Jerozolimą (1 Krn 21:16).

Trony jak ich nazwa wskazuję opiekują się tronem Stwórcy, a przy okazji przynoszą ludziom boską sprawiedliwość. Bywają w sztuce przedstawiani bardzo abstrakcyjnie jako koła pełne oczu.

Zastępy porządku są aniołami, które realizują plany Opatrzności. Anioły Panowania, uosabiają męskość i autorytet, wydają polecenia. Moce pośredniczą w ich wypełnieniu (potrafią też dokonywać cudów), a Władze określają zasady rządzące wykonywaniem rozkazów Najwyższego oraz powstrzymują wysiłki demonów.

Zwierzchności to byty opiekujące się całymi narodami oraz poszczególnymi wspólnotami. Podlegają im Archaniołowie. Wykonują one szczególne misję na ziemskim padole. Misje powierzane przez Boga są bardzo różne. Aniołowie byli posyłani, aby wymierzać karę, udzielać wsparcia walczącym, nieść ratunek, przekazywać ważne informację, tłumaczyć wizję. Aniołowie w Biblii zwiastują wydarzenia, które maja nastąpić, napominają Boga, oceniają postępowanie ludzi, stawiają im także w imieniu Boga żądania.

 Aniołowie Stróże, to są osobiste anioły każdego z wierzących ludzi. W Biblii czytamy: Czyż, więc wszyscy (aniołowie) nie są duchami przeznaczonymi do posługiwania ? Czyż nie zostali posłani po to, aby być pomocą dla tych, którzy mają osiągnąć zbawienie ? (Hbr.1:14).