Ciekawe wiadomości o Jezusie na podstawie apokryfu z Egiptu

Alternatywna historia o Jezusie 

Według jednego z apokryfów sprzed około 1200 lat odnalezionego w Egipcie kilka faktów z życia Jezusa wyglądało zupełnie inaczej. Apokryf napisany po koptyjsku zawiera informacje, że Jezus dowolnie zmieniał swój wygląd, a przed ukrzyżowaniem spożył nawet wieczerzę z Piłatem.

Tekst odnalezionego pergaminu bardzo różni się od powszechnie znanego kanonu biblijnego. Apokryfem zajmował się Roelof van den Broek z uniwersytetu w Ultrechcie. Swoje wysunięte hipotezy na jego podstawie zawarł w książce: ,,Pseudo-Cyril of Jerusalem on the Life and the Passion of Christ". 

Apokryf opisuje zupełnie inną datę aresztowania Chrystusa. Według Ewangelii stało się to w czwartek wieczorem po Ostatniej Wieczerzy. Odnaleziony apokryf informuje, że Jezus został pojmany już we wtorek. Autor pergaminu tłumaczy również rolę pocałunku, którym Judasz wskazał Jezusa podczas aresztowania. Judasz pocałował Jezusa, ponieważ ten potrafił zmienić wygląd. We fragmencie czytamy: Żydzi rzekli do Judasza: Jak pojmiemy Jezusa, nie ma on jednego kształtu, jego wygląd się zmienia. Czasem jest rumiany, a czasem blady, czasem czerwony a czasem ma kolor pszenicy, czasem jest pokryty bladością ascetów, czasem jest młodzieńcem, a czasem starcem. 

Zaskakujące jest to, że ten tekst zgadza się z informacjami zawartymi w dziele Orygenesa, teologa, który żył na przełomie II i III w.n.e. W dziele ,,Przeciw Celsusowi" Orygenes informuje, że Jezus wydawał się inny każdemu kto go widział. 

Według koptyskiego apokryfu Jezus po aresztowaniu został doprowadzony do Kajfasza i Heroda. W czwartek zaś spożył Ostatnią Wieczerzę nie z apostołami, lecz z Poncjuszem Piłatem. Czytamy: Piłat przygotował stół i jadł z Jezusem piątego dnia tygodnia (czw). Piłat został opisany w tekście jako postać o wiele bardziej pozytywna niż w kanonicznych Ewangeliach, zaoferował Jezusowi, że poświęci zamiast niego własnego syna. Jezus jednak nie przyjął tej ofiary. Uspokoił jednak Piłata słowami: Piłacie zasłużyłeś sobie na wielką łaskę, ponieważ byłeś do mnie dobrze usposobiony. Na oczach sędziego Jezus zademonstrował również, że gdyby chciał, sam mógłby uciec porzucił materialną postać i stał się niewidzialny. 

Tekst odnalezionego apokryfu ma formę homilli: kazania, które miało być wygłoszone w środę w Wielkim Tygodniu. Został on napisany w imieniu św Cyryla z Jerozolimy żyjącego w IV w.n.e. Wiadomo jednak, że Cyryl nie był jego autorem. Pergamin z apokryfem został odkryty w ruinach klasztoru w 1910 r. Tekst był przechowywany w w klasztorze św Michała w Egipcie. Uczeni datują powstanie tekstu na koniec IX wieku.