Apokalipsa św Jana to jedna z najbardziej kontrowersyjnych ksiąg Biblii. Na jej stronach znajduje się opis wizji końca świata. Według wielu chrześcijan obecnie żyjemy w czasach końca. Opis przedstawiony przez św Jana przypomina sen. Kluczem do zrozumienia tej księgi jest przede wszystkim znajomość innych ksiąg Pisma Świętego. Według wizji Jana świat aż do ponownego przyjścia Chrystusa naszą planetę będą nawiedzać kataklizmy. Obecnie ludzie szukają potwierdzenia wypełnienia tych słów w nagłówkach prasowych: wojny, epidemie głodu, przeraźliwe zarazy wszystko wskazuje, że wypełnia się to na naszych oczach. Przeciwnicy tej teorii deklarują, że zawsze są ku temu warunki: wojny i głód, katastrofy i choroby powtarzają się bezustannie.  Kto ma rację ? 

 Przede wszystkim warto na chwilę zastanowić się nad współczesną historią narodu żydowskiego. Państwo Izrael powstało w 1947 r. Historia tego narodu pokazuje nam, że jego losy są naprawdę niezwykłe i zawiłe. Przez wiele wieków zapewne nikt nie wierzył w to, że Żydzi stworzą państwo i powrócą na ziemie swoich przodków. Jest to fenomen i zgadza się z proroctwami zawartymi w Piśmie Świętym. 

Z Księgi Zachariasza ze Starego Testamentu wynika, że tragedia ludzkości będzie mieć miejsce wkrótce po tym, jak Żydzi ponownie urządzą się we własnym kraju i nastąpi wielka wojna: Wszystkie ludy zgromadzą się do walki z Jerozolimą. Potwierdza to również księga proroka Ezechiela: Koniec nadchodzi dla czterech krańców ziemi. Oto nadchodzi jedno nieszczęście za drugim. Klęska za klęską spada. 

Żydowscy mędrcy ustalili, że świat w obecnym kształcie powstał dokładnie 7 października 3761 r. p. n. e. Wszystkie kalendarze żydowskie dodają ilości lat, jaka upłynęła od nowej ery i suma ta daje aktualny rok według kalendarza hebrajskiego. I na przykład obecny rok jest rokiem 2018 r, a dla Żydów 5779 r. Według tradycji rabinackie, dzieje ludzkości określają konkretne ramy czasowe. Obecny cykl dziejów na wynosić 6 tysięcy lat. 

Warto obserwować polityczne wydarzenia z terenu Bliskiego Wschodu. 

We wcześniejszym artykule na temat Apokalipsy było wspomniane, że Szatan posiada własną trójcę. Tworzą ją: smok (szatan), Bestia z Morza oraz Bestia z Ziemi zwana też fałszywym prorokiem. Szatan (Smok) uformuje religijno - ekonomiczno - polityczny system, które stanowić będzie odstępcze chrześcijaństwo reprezentowane przez Bestię. 

Bestia z morza opisana jest w 13 rozdziale Apokalipsy w wersecie od 1 do 10: I ujrzałem Bestię wychodzącą z morza, mającą dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jej dziesięć diademów, a na jej głowach imiona bluźniercze. Bestia, którą widziałem podobna była do pantery, łapy jej - jakby niedźwiedzia, paszcza jej - jakby paszcza lwa. A Smok dał jej swą moc, swój tron i swoją władzę. I ujrzałem jedną z jej głów jakby śmiertelnie zranioną, a rana jej śmiertelna została uleczona. A cała ziemia w podziwie powiodła wzrokiem za Bestią: I pokłon oddali Smokowi, bo władzę dał Bestii. I Bestii pokłon oddali mówiąc: Któż jest podobny do Bestii i któż potrafi rozpocząć z nią walkę ? A dano jej usta mówiące mówiące wielkie rzeczy i bluźnierstwa i dano jej możność przetrwania 42 miesięcy (1260 dni - 1260 lat). Zatem otworzyła swoje usta dla bluźnierstwa przeciwko Bogu, by bluźnić przeciwko Bogu, by bluźnić Jego imieniu i Jego przybytkowi, i mieszkańcom nieba. Potem dano jej wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich, i dano jej władzę nad każdym szczepem, ludem, językiem i narodem. Wszyscy mieszkańcy ziemi będą oddawać pokłon władcy, każdy, którego imię nie jest zapisane od założenia świata w księdze życia zabitego Baranka. Jeśli kto ma uszy, niechaj posłuszny ! Jeśli kto jest przeznaczony do niewoli, do niewoli pójdzie; jeśli kto zabija mieczem, musi sam zginąć od miecza. Tu się okaże wytrwanie i wiara świętych. 

Apokalipsa Jana mówi, że bestia otrzymała moc od Smoka. Jej pochodzenie z wody świadczy o złym charakterze. Zarówno w Biblii, jak i starożytnej literaturze Bliskiego Wschodu smok i woda reprezentują siły wrogie Stwórcy. Jej morski charakter nawiązuje również do geopolitycznego pochodzenia Bestii. Bestia reprezentuje Rzym, którego moc narody Bliskiego Wschodu utożsamiały z morzem. Tak samo jak mały róg, tak Bestia dąży do uzyskania atrybutów Boga. Ponadto, podobnie jak mały róg, Bestia prześladuje lud Boży w ciągu 42 miesięcy, po których otrzymuje śmiertelną ranę. W 538 r. kościół zyskał status instytucjonalnej potęgi, a śmiertelna rana została mu zadana w 1798 r., gdy armia napoleońska kładzie kres eklezjalnej hegemonii. Kościół szybko podniósł się po tym ciosie. 

Podobieństwo kościoła katolickiego możemy również odnaleźć w symbolice Syna Zatracenia, który został opisany w 2 Liście do Tesaloniczan. Apostoł Paweł zapowiada, że odstępczy kościół odstąpi od Prawa Bożego. Paweł przewidział, że odstępstwo, widoczne w zarodku już w jego czasach ujawni się w pełni dopiero, jak Rzym pogański ustąpi chrześcijańskiemu, na miejsce cezara zasiądzie zwierzchnik kościoła. Odstępcza instytucja miała wynosić się ponad ,,wszystko, co nazywa się Bogiem lub, tym, co odbiera część, co można rozumieć, że z jednej strony będzie zakazywać kultów pogańskich, a z drugiej strony przypisywać sobie będzie część należną Bogu. Czy obecnie tak nie jest ? Ludzie nazywają papieża - Ojcze Święty. Warto wspomnieć, że dogmat o nieomylności papieża został ustanowiony w 1870 r. na soborze watykańskim. 

W 2 Tes. czytamy:  W sprawie przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego zgromadzenia się wokół Niego, prosimy was, bracia,abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w waszym rozumieniu ani zastraszyć bądź przez ducha, bądź przez mowę, bądź przez list, rzekomo od nas pochodzący, jakoby już nastawał dzień Pański. Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo [dzień ten nie nadejdzie], dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć, tak że zasiądzie w świątyni Boga dowodząc, że sam jest Bogiem. Czy nie pamiętacie, jak mówiłem wam o tym, gdy wśród was przebywałem? Wiecie, co go teraz powstrzymuje, aby objawił się w swoim czasie. Albowiem już działa tajemnica bezbożności. Niech tylko ten, co teraz powstrzymuje, ustąpi miejsca, wówczas ukaże się Niegodziwiec, którego Pan Jezus zgładzi tchnieniem swoich ust i wniwecz obróci [samym] objawieniem swego przyjścia. Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów, [działanie] z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia.Dlatego Bóg dopuszcza działanie na nich oszustwa, tak iż uwierzą kłamstwu, aby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie nieprawość.

Proroctwo przewidziało również to (Bestii z morza): Dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami i ludami, i językami, i narodami. I oddadzą mu pokłon mieszkańcy ziemi. (Obj. 13:7-8). Po raz pierwszy wpływ papiestwa sięgnął poza granice świata katolickiego. Bardzo przypomina to historię, kiedy Nebukadnezar chciał zmusić świat do oddania mu pokłonu. Ta historia nie wiązała się z tym, że mieli przyjąć jego zasady wiary, ale uznać Nebukadnezara jako przywódcę. Ekumenizm oraz dialog międzyreligijny są od czasu Soboru Watykańskiego II jednym z priorytetów Kościoła katolickiego. Papież wielokrotnie spotyka się z wyznawcami innych religii między innymi z: muzułmanami, buddystami, luteranami, anglikanami, wyznawcami hinduizmu oraz innymi. Prawdziwym celem wysiłków ekumenicznych nie jest jedność o jaką apelował Chrystus, ale kompromis polegający na akceptacji standardów wytyczonych przez większość. Ten, kto ich nie przyjmie, znajdzie się w niemile widzianej mniejszości. Współczesne chrześcijaństwo przede wszystkim chcę iść na kompromis ze "światem". Kościół apostolski wyróżniał się tym, że przede wszystkim nie szedł za światem. Obecnie duchowni kościoła katolickiego boją się między innymi głosić prawdę o homoseksualizmie opisanym w Piśmie Świętym ze względu na to, że wyjdą na nietolerancyjnych. Kościół katolicki głosi nauki sprzeczne ze słowami Chrystusa. Papież Franciszek całuje stopy muzułmanów, przytula szamanów...Czy można sobie wyobrazić Chrystusa bądź apostołów, którzy walczyli z przejawami pogaństwa by mogli robić coś podobnego ? Niewątpliwie kościół katolicki odegra znaczącą rolę w czasach końca.