Globalny system religijno - polityczny ukazany zostanie w niedalekiej przyszłości jako wielkie błogosławieństwo dla całego świata. Mało kto będzie znał jej cel. Świat tęskni za jednolitym przewodnictwem moralnym i duchowym. Taka sytuacja miała już miejsce w średniowieczu i skończyła się tym, że zamiast raju na ziemi zapanowało piekło cenzury oraz nietolerancji. Nie przypadkiem system, który ją wprowadzi nosi nazwę w Apokalipsie Obrazu Bestii (Ap.13:14-15) przez aluzję do średniowiecznego porządku rzeczy, kiedy to władza była na usługach kościoła, kler manipulował większością, a mniejszość była uciskana. Jeśli ktoś zastanawia się kim jest Bestia z Objawienia św Jana to przede wszystkim powinien skupić się na działaniach Kościoła Rzymskokatolickiego. 

Rodziny oraz ich dzieci odwracają się od kościoła ze względu na liczne afery seksualne z duchownymi w tle. Nie ma w tym nic dziwnego. W Biblii jest napisane, by po owocach rozeznać, czy coś przynosi dobry skutek, czy negatywny. Obserwując zachowanie kapłanów z kościoła katolickiego można dojść, tylko do jednego wniosku, że nie jest to kościół związany z naukami Chrystusa. 

Duchowni uważają siebie za reprezentantów Boga i Chrystusa. Twierdzą, że są gotowi czynić wolę Bożą. Pomiędzy nimi znajduje się wielu nieuczciwych ludzi. Oni wszyscy podkreślają, że tylko oni posiadają znajomość prawdy. Niewierni duchowni tak naprawdę całkowicie ignorują Słowo Boże. Przykre jest to, że księża i biskupi używają swoich parafian, tylko po to by zaspokoić swoje samolubne cele. Niemal każdy z nich stara się otrzymać od swojej "trzódki" jak najwięcej pieniędzy, aby móc prowadzić wygodne życie. 

Większa część duchowieństwa sprzymierzyła się z kapitałem i zawodowymi politykami. Duchowni wywyższają się ponad innych ludzi tracąc przy tym całkowicie z oczu Słowo Boże. Kapłani okazują względy jedynie ludziom bogatym. Ludzi wpływowych obdarzają specjalnymi względami. Sprawia im ogromną przyjemność mając pośród siebie tych, którzy piastują wysokie urzędy, natomiast ubogich oraz tych, którzy nie mają żadnych wpływów odpychają. W rzeczywistości oni nie miłują Boga i służą mu tylko ustami poprzez wygłaszanie uroczystych kazań z przybraną pobożnością. 

Duchowieństwo straszy ludzie, fałszywie nauczając ich, że ich Bóg poślę do czyśćca, a następnie na męki wieczne, gdzie będą męczeni bez końca. Oni wmówili ludziom, że każdy człowiek ma duszę, która nie może umrzeć, a będąc skazani na męki piekielne, pozostaną w tym stanie wiecznie. Powiedzieli ludziom, że taki jest Sąd Boży. To są same kłamstwa. W Piśmie Świętym jest wyraźnie napisane, że Bóg nie upoważnił księży, aby mówili w jego imieniu przedstawiając go jako tyrana, gdyż taka bezbożna myśl o męczeniu nie pochodzi wcale od Boga. 

Słowo Boże zapowiada, że w czasach końca zniszczy tą bezbożną organizację. W obecnym czasie duchowni są właśnie tymi, którzy stawiają opór wszystkim tym, którzy starają się nauczać ludzkość prawdy Pisma Świętego. Duchowieństwo zabrania ludziom samemu próbować interpretować Pismo Święte. Papiestwo przyczyniło się do tego, że wielu prawdziwych chrześcijan zostało uwięzionych i zabitych. Kapłani nazywają siebie Synami Bożymi podczas, gdy naprawdę są dziećmi szatana. 

W ostatnich dekadach Bank Watykański był zamieszany w międzynarodowe skandale finansowe. Nadużycia sięgały miliardów dolarów, a ich sprawcy nie wahali się przelewać ludzkiej krwi. Bank był tematem wielu sensacyjnych artykułów i książek. Wytoczono mu setki procesów sądowych. Bank Watykański nie podlega żadnym kontrolom finansowym. Niejawny charakter działalności banku powoduje, że na jego kontach można składować miliony dolarów podejrzanego pochodzenia. 

W Biblii jest wyraźnie napisane, że ,,korzeń wszystkiego złego jest miłość pieniędzy, których niektórzy pragnąc, pobłądzili od wiary i poprzebijali się wieloma boleściami''(I Tym.6:10). Ludzie, mający w swych rękach pieniądze tego świata nazywani są finansistami. Ich chciwość i i miłość do pieniędzy sprawia, że stali się ciemiężycielami ludzi. Stali się oni tak samolubni, że życie innych mają za nic. To oni utworzyli wielkie korporację oraz nadzorują banki. Używają ich jako środek do uciskania rodzaju ludzkiego (rodzina Rotshild, Soros). Jeśli ktoś jawnie im się przeciwstawia, to oni nie wahają się usunąć takie ludzkie przeszkody ze swojej drogi. 

Papież Franciszek całuję rękę członka rodziny Rothshild

Po wszystkie czasy w szatańskiej organizacji działały trzy czynniki, które kierowały ludem, mianowicie: (1) kapitał, który trzyma w swoim ręku i kontroluje finanse i handel świata, (2) czynnik polityczny, politycy, którzy ustanawiają prawo i wprowadzają je w czyn, (3) czynnik religijny, który wykorzystuje nieświadomość ludzi, wpływa na nich by byli poddani rządom, i, że gdy nie będą słuchać nauk swoich kapłanów, czyli kościoła będą wiecznie męczeni w piekle. 

Właściwą głową ziemskiej organizacji szatańskiej jest kapitał, czyli wielcy finansiści. Ci stanowią potęgę przewyższającą potęgę tronów ziemskich. Ciało natomiast składa się z zawodowych polityków, czyli mężów stanu, gdyż oni są tymi, którzy działają widzialnie. Zaś ogonem tej organizacji, który wywija się w jedną i drugą stronę by zaślepić ludziom oczy jest czynnik religijny wiedziony przez duchowieństwo, które uczy kłamstwa i wpływa na ludzi. 

Te trzy czynniki stanowią siłę Szatana na ziemi i przygotowują się razem do wojny, ponieważ wiedzą co ma się stać w niedalekiej przyszłości. Organizacja Szatana jest również zwana pod nazwą Babilon oraz symbolicznie wyrażona przez dzikie bestię, które rozdzierają i pożerają ludzi. Względem tych, którzy stanowią organizację Szatana Bóg mówi:,, Kwilcie, albowiem blisko jest dzień Pański, który przyjdzie jak spustoszenie od Wszechmogącego". 

W 1976 r. rząd włoski zatwierdził ustawę zgodnie, z którą nazwiska osób należących do lóż masońskich miały być podane do wiadomości publicznej. Lista została opublikowana w Bulletin de l'Occident Chretien. Bardzo liczne grono osób należących do tajnego stowarzyszenia piastowało wysokie urzędy w Kościele katolickim:

  • Alberto Albiondi (biskup Livorno), Pio Abrech (członek Kongregacji ds. Biskupów), Gottardi Alessandro (generał Zgromadzenia Marianów), Fiorenzo Angelini (biskup Messenel w Grecji), Augustyn Bea (kardynał, watykański sekretarz stanu za pontyfikatu Jana Pawła II), Sebastiano Baggio (kardynał, sekretarz stanu za pontyfikatu Jana Pawła II), Salvatore Baldassari (biskup Ravenny), Cleto Belluci (biskup Fermo), Luigi Betazzi (biskup Ivery), Franco Biffi (rektor papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego i prywatny spowiednik Pawła VI), Gaetano Bonicelli (biskup Albano), Alberto Bovone (zastępca sekretarza świętego Oficjum), Mario Brini (arcybiskup), Annibale Bugnini (arcybiskup), Michele Buro (biskup), Agostino Cacciavillan (członek watykańskiego sekretariatu stanu) to tylko fragmet całej listy, ale warto zwrócić uwagę na piastowane przez masonów stanowiska w kościele...

Głównym celem masonerii jest przede wszystkim utworzenie jednej religii, która tak naprawdę będzie czcić Lucyfera, a nie Boga. W 1973 r. David Wilkerson miał wizję, w której zobaczył pewne obrazy zwiastujące bliski powrót Chrystusa: Widzę powstanie światowego kościoła, mającego pod sobą wszystkie kościoły. Widzę utworzenie się światowej, naczelnej rady tego kościoła, powstałej w wyniku porozumienia liberalnymi ekumenicznymi protestantami, a Kościołem Rzymskokatolickim. Jedni i drudzy podadzą sobie ręce dla celów politycznych, aby utworzyć najpotężniejszą siłę religijną na świecie. Zacznie się to od współpracy na polu charytatywnym, a skończy się na się na zjednoczeniu politycznym. To widzialne światowe zjednoczenie kościołów będzie duchowe tylko z nazwy. Będzie ono swobodnie posługiwało się imieniem Chrystusa, ale w rzeczywistości będzie antychrystusowe, a jego działalność będzie przede wszystkim polityczna. 

Obraz ten idealnie wkomponowuje się w działalność papieża Franciszka. Odwiedził on ostatnio króla Mohammeda VI i wspólnie z nim podpisał apel o zachowanie wyjątkowego charakteru Jerozolimy jako świętego miasta trzech kultur: Jego świątobliwość papież Franciszek i jego Wysokość król Mohammed VI uznając wyjątkowość i świętość Jerozolimy i mając w sercu jej znaczenie duchowe i jej szczególne powołanie jako Miasta Pokoju. Wyrazili również pragnienie, aby w świętym miejscu była zagwarantowana wiernych trzech religii monoteistycznych pełna wolność wstępu oraz prawo każdej z nich do praktykowania kultu po to, aby w Jerozolimie wznosiła się ze strony ich wiernych modlitwa do Boga, wszystkich o pokój i braterstwo na ziemi. Jak widać dialog międzykulturowy i religijny jest mocno kontynuowany przez Franciszka. Prawdziwy przywódca duchowy, który broni Słowa Bożego i nauki Chrystusa powinien przede wszystkim nawoływać innowierców do nawrócenia. 

Jeden z punktów tajnego planu Żydów do objęcia władzy nad światem (Protokoły Mędrów Syjonu) głosił, że Król żydowski będzie rzeczywistym papieżem całego świata, patriarchą kościoła międzynarodowego. Można z całą pewnością powiedzieć, że cel ten został osiągnięty, gdyż papież Franciszek należy do loży masońskiej Rotary Club i stara się zostać przywódcą religijnym wszystkich religii świata.